பகுதி குறியீடுகள் சியார்சியா

சியார்சியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Dedoplistskaro356
2.Dmanisi360
3.Dusheti346

பகுதி குறியீடுகள் சியார்சியா