பகுதி குறியீடுகள் சியார்சியா

சியார்சியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Gagra443
2.Gali447
3.Gardabani372
4.Gori370
5.Gudauta444
6.Gulripshi448
7.Gurjaani353

பகுதி குறியீடுகள் சியார்சியா