பகுதி குறியீடுகள் சியார்சியா

சியார்சியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Lagodekhi354
2.Lanchkhuti494
3.Lentekhi437

பகுதி குறியீடுகள் சியார்சியா