பகுதி குறியீடுகள் சியார்சியா

சியார்சியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Marneuli357
2.Martvili418
3.Mestia410
4.Mtskheta373

பகுதி குறியீடுகள் சியார்சியா