பகுதி குறியீடுகள் சியார்சியா

சியார்சியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Ochamchire445
2.Oni473
3.Ozurgeti496

பகுதி குறியீடுகள் சியார்சியா