பகுதி குறியீடுகள் சோமாலியா

சோமாலியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Hergeisa2

பகுதி குறியீடுகள் சோமாலியா