பகுதி குறியீடுகள் சோமாலியா

சோமாலியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Mangauno51
2.Mogadishu1
3.Mogadishu61

பகுதி குறியீடுகள் சோமாலியா