பகுதி குறியீடுகள் சுலோவீனியா

சுலோவீனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Novo Mesto, Krško07

பகுதி குறியீடுகள் சுலோவீனியா