பகுதி குறியீடுகள் சுரிநாம்

சுரிநாம் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Paramaribo04
2.Paramaribo05

பகுதி குறியீடுகள் சுரிநாம்