பகுதி குறியீடுகள் சுவாசிலாந்து

சுவாசிலாந்து -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Hlathikulu2217
2.Hluthi2227

பகுதி குறியீடுகள் சுவாசிலாந்து