பகுதி குறியீடுகள் சுவாசிலாந்து

சுவாசிலாந்து -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Ngwenya2442
2.Nhlangano2207
3.Nsoko2303

பகுதி குறியீடுகள் சுவாசிலாந்து