பகுதி குறியீடுகள் சுவீடன்

சுவீடன் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Charlottenberg-Åmotfors0571

பகுதி குறியீடுகள் சுவீடன்