பகுதி குறியீடுகள் சுவீடன்

சுவீடன் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Deje0552
2.Delsbo0653
3.Dorotea0942

பகுதி குறியீடுகள் சுவீடன்