பகுதி குறியீடுகள் சுவீடன்

சுவீடன் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Idre-Särna0253

பகுதி குறியீடுகள் சுவீடன்