பகுதி குறியீடுகள் சுவிட்சர்லாந்து

சுவிட்சர்லாந்து -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Lausanne21
2.Luzern, Zug41

பகுதி குறியீடுகள் சுவிட்சர்லாந்து