பகுதி குறியீடுகள் எசுத்தோனியா

எசுத்தோனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Haapsalu47

பகுதி குறியீடுகள் எசுத்தோனியா