பகுதி குறியீடுகள் எசுத்தோனியா

எசுத்தோனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Valga76
2.Viljandi43
3.Võru78

பகுதி குறியீடுகள் எசுத்தோனியா