பகுதி குறியீடுகள் எக்குவடோர்

எக்குவடோர் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Azuay7

பகுதி குறியீடுகள் எக்குவடோர்