பகுதி குறியீடுகள் எதியோப்பியா

எதியோப்பியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Addis Ababa11
2.Assab, Dessie33
3.Awassa, Shashamane46

பகுதி குறியீடுகள் எதியோப்பியா