பகுதி குறியீடுகள் எதியோப்பியா

எதியோப்பியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Dire Dawa25

பகுதி குறியீடுகள் எதியோப்பியா