பகுதி குறியீடுகள் எதியோப்பியா

எதியோப்பியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Ghedo57
2.Gonder58

பகுதி குறியீடுகள் எதியோப்பியா