பகுதி குறியீடுகள் இசுரேல்

இசுரேல் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Tel Aviv03

பகுதி குறியீடுகள் இசுரேல்