பகுதி குறியீடுகள் ஈராக்

ஈராக் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Babil (Hilla)30
2.Baghdad1
3.Basrah40

பகுதி குறியீடுகள் ஈராக்