பகுதி குறியீடுகள் ஈராக்

ஈராக் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Dhi Qar (Nasiriya)42
2.Diyala (Baquba)25
3.Duhok62

பகுதி குறியீடுகள் ஈராக்