பகுதி குறியீடுகள் ஈராக்

ஈராக் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Karbala32
2.Kirkuk50

பகுதி குறியீடுகள் ஈராக்