பகுதி குறியீடுகள் ஈராக்

ஈராக் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Najaf33
2.Ninawa (Mosul)60

பகுதி குறியீடுகள் ஈராக்