பகுதி குறியீடுகள் ஈராக்

ஈராக் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Salah ad Din (Tikrit)21
2.Sulaimaniya53

பகுதி குறியீடுகள் ஈராக்