பகுதி குறியீடுகள் ஈரான்

ஈரான் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Alborz026
2.Ardabil045

பகுதி குறியீடுகள் ஈரான்