பகுதி குறியீடுகள் ஈரான்

ஈரான் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Hamadan081
2.Hormozgan076

பகுதி குறியீடுகள் ஈரான்