பகுதி குறியீடுகள் ஈரான்

ஈரான் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Semnan023
2.Sistan and Baluchestan054
3.South Khorasan056

பகுதி குறியீடுகள் ஈரான்