பகுதி குறியீடுகள் ஜெர்மனி

ஜெர்மனி -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Xanten02801
2.Xanten-Marienbaum02804

பகுதி குறியீடுகள் ஜெர்மனி