பகுதி குறியீடுகள் கனடா

கனடா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Alberta403
2.Alberta587
3.Alberta780
4.Alberta825

பகுதி குறியீடுகள் கனடா