பகுதி குறியீடுகள் கேப் வர்டி

கேப் வர்டி -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Fajã237
2.Funda das Figueiras252

பகுதி குறியீடுகள் கேப் வர்டி