பகுதி குறியீடுகள் கேப் வர்டி

கேப் வர்டி -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Mindelo230
2.Mindelo231
3.Mindelo232
4.Mosteiros283

பகுதி குறியீடுகள் கேப் வர்டி