பகுதி குறியீடுகள் கேப் வர்டி

கேப் வர்டி -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Tarrafal266
2.Tarrafal de São Nicolau236

பகுதி குறியீடுகள் கேப் வர்டி