பகுதி குறியீடுகள் கிழக்குத் திமோர்

கிழக்குத் திமோர் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Viqueque43

பகுதி குறியீடுகள் கிழக்குத் திமோர்