பகுதி குறியீடுகள் கினி-பிசாவு

கினி-பிசாவு -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Cacheu92
2.Cacine61
3.Canchungo91
4.Caravela83
5.Catio61

பகுதி குறியீடுகள் கினி-பிசாவு