பகுதி குறியீடுகள் கினி-பிசாவு

கினி-பிசாவு -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Mansoa31
2.Manssabá31

பகுதி குறியீடுகள் கினி-பிசாவு