பகுதி குறியீடுகள் கினி-பிசாவு

கினி-பிசாவு -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.S. Domingos93
2.S. Luzia22
3.Sonaco52

பகுதி குறியீடுகள் கினி-பிசாவு