பகுதி குறியீடுகள் கிறீன்லாந்து

கிறீன்லாந்து -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Nanortalik61
2.Narsaq66
3.Nuuk31
4.Nuuk32
5.Nuuk33
6.Nuuk34
7.Nuuk35
8.Nuuk36

பகுதி குறியீடுகள் கிறீன்லாந்து