பகுதி குறியீடுகள் கிறீன்லாந்து

கிறீன்லாந்து -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Tasiilaq98

பகுதி குறியீடுகள் கிறீன்லாந்து