பகுதி குறியீடுகள் கோஸ்ட்டா ரிக்கா

கோஸ்ட்டா ரிக்கா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Universidad de Costa Rica2511

பகுதி குறியீடுகள் கோஸ்ட்டா ரிக்கா