பகுதி குறியீடுகள் குக் தீவுகள்

குக் தீவுகள் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Aitutaki31
2.Aitutaki32
3.Atiu33

பகுதி குறியீடுகள் குக் தீவுகள்