பகுதி குறியீடுகள் குக் தீவுகள்

குக் தீவுகள் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Mangaia34
2.Manihiki43
3.Mauke35
4.Mitiaro36

பகுதி குறியீடுகள் குக் தீவுகள்