பகுதி குறியீடுகள் குக் தீவுகள்

குக் தீவுகள் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Palmerston37
2.Penrhyn42
3.Pukapuka41

பகுதி குறியீடுகள் குக் தீவுகள்