பகுதி குறியீடுகள் குக் தீவுகள்

குக் தீவுகள் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Rakahanga44
2.Rarotonga2

பகுதி குறியீடுகள் குக் தீவுகள்