பகுதி குறியீடுகள் லெபனான்

லெபனான் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Beirut, 1
2.Bekaa82
3.Bekaa83
4.Bekaa84
5.Bekaa85
6.Bekaa86
7.Bekaa87
8.Bekaa88
9.Bekaa89

பகுதி குறியீடுகள் லெபனான்