பகுதி குறியீடுகள் லெபனான்

லெபனான் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Jbeil, Keserwan 9

பகுதி குறியீடுகள் லெபனான்