பகுதி குறியீடுகள் லிபியா

லிபியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Dafnia523
2.Deriana625
3.Derna81

பகுதி குறியீடுகள் லிபியா