பகுதி குறியீடுகள் லிபியா

லிபியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Haraua82
2.Hashan271
3.Hugialin284
4.Hun57

பகுதி குறியீடுகள் லிபியா